มหาดไทย ขานรับแนวทางขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง


มหาดไทย ขานรับแนวทางขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง3 พ.ค. 2561, 20:56

วานนี้ (2 พ.ค.)  นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุม Kick off งานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (ป.ย.ป.มท.) เพื่อเชื่อมโยงกำกับ ติดตามเร่งการขับเคลื่อนแผนการ และโครงการต่างๆของกระทรวงให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ 

ด้านนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการจับเคลื่อนนโยบายต่างๆ โดยใช้กลไกลการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) และให้มีการบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ (Area Based) 

 เพื่อเชื่อมโยงกับแผนการพัฒนาในระดับต่างๆ ตั้งแต่แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล ตลอดจนแผนพัฒนาหมู่บ้าน และชุมชน

ด้วยเหตุนี้ทางกระทรวงมหาดไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญและเพื่อเป็นการสนับสนุนตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดผลสัมฤทธิ์ ทางกระทรวงมหาดไทยจึงตั้งคณะกรรมการเพื่อกำกับติดตาม ประส่รงานโยงคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศของ มท.  (คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2151/2560 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560) โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน และ จัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงมหาดไทย (คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 653/2561 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561)  เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการประสานงานและขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ภารกิจที่เกียวข้องกับกระทรวงมหาดไทย 

 


รวมถึงการกำหนดกรอบแนวทางในการขับเคลื่อน ป.ย.ป.มท. ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประชาชนมีรากฐานการดำรงชีวิตและพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและสมดุล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดยึดเป็นแนวทางในการจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อให้สอดคล้องและเชื่อมโยงตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน และแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน รวมถึงกำหนดให้มีหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนแนวทางดังกล่าว

สุดท้ายนี้ ทางรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัดให้ความสำคัญ เร่งทำความเข้าใจกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เพื่อให้การจัดทำแผนงาน และโครงการต่างๆ บรรลุตามเป้าหมาย จุดประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้ประชาชนมีความเข็มแข็ง พัฒนาประเทศชาติให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คำที่เกี่ยวข้อง : #มหาดไทย  

ติดตาม ONB NEWS Fans Pageข่าวน่าสนใจ
กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร