กระทรวงเกษตรฯ จัดงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี" มุ่งหวังให้เกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า ในปีการเพาะปลูกใหม่!!


กระทรวงเกษตรฯ จัดงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี" มุ่งหวังให้เกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า ในปีการเพาะปลูกใหม่!!14 มี.ค. 2561, 19:38

วันนี้ (14 มีนาคม 2561) ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานว่า ที่บ้านตาพรม หมู่ 4 ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field. Day) และบริการการเกษตร โดยว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ แซนพิมาย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ในฐานะ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวรายงาน ในงานเปิดวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field. Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561/3562

ในการจัดงานดังกล่าวเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกร เริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้มีการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field. Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จำนวน 5 ฐานเรียนรู้ โดย อ.ศีขรภูมิ ได้คัดเลือกศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านตาพรม หมู่ที่ 4 ต.ยาง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ เพื่อเป็นสถานที่จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ได้เน้นการถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริงมีสถานีเรียนรู้ (Station) พร้อมวิทยากรบรรยาย จำนวน 5 สถานี ประกอบด้วย สถานีที่ 1 การผลิตมะนาวแปลงใหญ่/พืชผักอินทรีย์ สถานีที่ 2 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์มะนาว สถานีที่ 3 เทคโนโลยีการแปรูปผลผลิตมะนาวและพืชผัก สถานีที่ 4 การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์/น้ำหมักชีวภาพและ สถานีที่ 5 แนวโน้มการผลิตพืชผักและการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ กิจกรรมรวมได้แก่ให้บริการการเกษตรของหน่วยงานต่างๆ และนิทรรศการ ประกอบที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมเสริม ได้แก่ การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่ม สถาบันการเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่


 

ขณะที่ นายพันธ์เรือง ห่อทอง เกษตรกรต้นแบบ ประธานและคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) อ.ศีขรภูมิ ได้นำสมาชิกกลุ่มมะนาวแปลงใหญ่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร ที่ดำเนินงานการเกษตรที่ประสบผลสำเร็จ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เกษตรกรทั่วไป

 ติดตาม ONB NEWS Fans Pageข่าวน่าสนใจ
กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร