รอง ผวจ.ปทุมธานี ร่วมเปิดการอบรม "โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง"


รอง ผวจ.ปทุมธานี ร่วมเปิดการอบรม "โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง"8 มี.ค. 2561, 13:35

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 8 มี.ค. 61 ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานว่า นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายศิริศักดิ์ ศิริมังคลา นายอำเภอเมืองปทุมธานี พ.ต.ต.เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี ร่วมเปิดการอบรมโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง ที่โรงแรมปทุมธานีเพลส อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ด้าน นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 78 ได้กำหนดให้รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ การจัดทำบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมตลอดทั้งการตัดสินใจทางการเมือง และการอื่นใดบรรดาที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอำนาจในการส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชนในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน หรือ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้งและความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ

 ส่วน พ.ต.ต. เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้ทำบันทึก ตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลเพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่ายพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยอย่างเป็นรูปประธรรมและต่อเนื่องโดยมี ครู กศน. ตำบล เป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ครบทุกตอนบนโดยได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่เนื้อหาสาระและสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 และกระบวนการเลือกตั้งตามกฎหมาย รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง ลดการทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียงในการเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งมีคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมในวันนี้ประกอบด้วยคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลทุกตำบล เครือข่ายพลเมืองอาสา นักเรียน  นักศึกษา ข้าราชการ สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สื่อมวลชน หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานีและประชาชนทั่วไป จากในเขตพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานีอำเภอลาดหลุมแก้วและอำเภอสามโคก จำนวน 400 คน

ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล บรรยายในหัวข้อ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 และ นายวันชัย ใจกุศล ผู้อำนวยการสำนักบริหารเลือกตั้งการเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติ 2 จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในหัวข้อ การเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญใหม่

 
คำที่เกี่ยวข้อง : #กกต.   #รัฐธรรมนูญฉบับใหม่   #ปทุมธานี  

ติดตาม ONB NEWS Fans Pageข่าวน่าสนใจ
กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร