"มจร.นครสวรรค์" ปรับนโยบายเชิงรุก! สอนนิสิตเรียนรู้ประสบการณ์ตรง หวังสร้างเครือข่ายทางสังคมเพิ่มจำนวนเรียนรับ ๔.๐


"มจร.นครสวรรค์" ปรับนโยบายเชิงรุก! สอนนิสิตเรียนรู้ประสบการณ์ตรง หวังสร้างเครือข่ายทางสังคมเพิ่มจำนวนเรียนรับ ๔.๐6 มี.ค. 2561, 21:22

วันที่ ๖ มี.ค. ๖๑ ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานว่า นายศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย ประธานหลักสูตรสาขารัฐประศานศาสตรบัณฑิต นางสาวพูลลาภ จันทร์เฉลิม ประธานหลักสูตรสาขารัฐศาสตรบัณฑิต พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้นำนิสิตหลักสูตร ๔ ปี ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และสาขารัฐศาสตรบัณฑิต ระดับชั้นปีที่ ๓ และ ๔ จำนวน ๖๗ รูป/คน เข้าศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารตามแนวนโยบายแห่งรัฐยุค ๔.๐ ภายในเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้และซักถามผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการโดยตรงเพื่อรับรู้ประสบการณ์ได้โดยตรง เพื่อนำมาบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา นำไปประยุกต์ใช้ในชีวตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาของรัฐบาล และการประกันคุณภาพการศึกษาของ คณะกรรมการการอุมศึกษาแห่งชาติด้วย โดยมีนายจิตตเกษม นิโรจน์ธนรัฐ  นายกเทศบาลนครนครสวรรค์ พร้อมห้วหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาให้การต้อนรับ และร่วมบรรยายสรุปให้นิสิตได้รับฟัง พร้อมเยี่ยมชมการบริหารองค์กรส่วนต่างๆ

 นายศศิกิจจ์ กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนของสาขารัฐประศาสนศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ จะเน้นให้นิสิตได้เรียนรู้นอกห้องเรียนมากขึ้น เพราะจะได้รับประสบการณ์โดยตรงไปบูรณาการกับสภาพความจริงทาสังคม สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิต ซึ่งเป็นการปรับแนวทางการสอนของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๔.๐ เน้นให้นิสิตได้เรียนรู้จริง รับข้อมูลจากผู้บริหารโดยตรงสามารถโต้ตอบกันได้ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่นี้กำลังเป็นที่สนใจของนักเรียนระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดข้างเคียงมาสมัครเรียนสาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มากขึ้น ซึ่งหากผู้ปกครองและนักเรียนสนใจเรียนในสองสาขานี้ ยังมีที่ว่างทั้งภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์) และภาคปกติ

 

 


 

 

 

 

 

 
ติดตาม ONB NEWS Fans Pageข่าวน่าสนใจ
กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร