รอง ผวจ.พะเยา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “พัฒนาฝีมือแรงงานผู้ประกอบอาหารไทยรองรับพะเยาเมืองสุขภาพสู่เศรษฐกิจล้านนากรีน”


รอง ผวจ.พะเยา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “พัฒนาฝีมือแรงงานผู้ประกอบอาหารไทยรองรับพะเยาเมืองสุขภาพสู่เศรษฐกิจล้านนากรีน”26 ก.พ. 2561, 15:26

วันที่ 26 ก.พ. 61 ผู้สื่อข่าว ONBnews รายงานว่า นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการ “พัฒนาฝีมือแรงงานผู้ประกอบอาหารไทยรองรับพะเยาเมืองสุขภาพสู่เศรษฐกิจล้านนากรีน” ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ชมรม BIZ CLUB จังหวัดพะเยา ชมรมร้านอาหารจังหวัดพะเยา และชมรมร้านอาหารอำเภอเชียงคำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ประกอบอาหารไทยในจังหวัดพะเยาให้ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย และถูกหลักสุขอนามัย โดยผู้ประกอบอาหารไทยที่ผ่านการฝึกยกระดับฝีมือ และผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ จะได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 และจะได้รับอัตราค่าจ้างวันละ 400 บาท ซึ่งสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ ขณะที่สถานประกอบกิจการร้านอาหารที่จ้างผู้ประกอบอาหารไทยที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเกินกว่าร้อยละ 10 ของพนักงานทั้งหมดจะได้รับ ป้ายเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สำหรับติดแสดงในร้านอาหารด้วย

โครงการนี้มีกำหนดจัดฝึกอบรมชุดแรก จำนวน 6 รุ่น ได้แก่ หลักสูตร ผู้ประกอบอาหารไทย 90 ชั่วโมง จำนวน 1 รุ่น ฝึกระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2561 หลักสูตร ผู้ประกอบอาหารไทย 18 ชั่วโมง จำนวน 5 รุ่น รุ่นที่ 2 ฝึกระหว่างวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 รุ่นที่ 3 และ 4 ฝึกระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561 รุ่นที่ 5 ฝึกระหว่างวันที่ 2 – 7 มีนาคม 2561 และรุ่นที่ 6 ฝึกระหว่างวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2561 ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรก เป็นนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ปวช. และ ปวส.) ที่จะสำเร็จการศึกษา สาขา คหกรรมศาสตร์ จากวิทยาลัยเทคนิคพะเยา จำนวน 2 รุ่น กลุ่มที่ 2 เป็นนักศึกษาระดับ ปวส. ที่จะสำเร็จการศึกษาแต่ไม่ใช่สาขาคหกรรมศาสตร์ จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จำนวน 1 รุ่น ซึ่งทั้งสองกลุ่ม เป็นการเตรียมแรงงานใหม่ เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน และกลุ่มที่ 3 เป็นผู้ประกอบอาหารไทยที่ปฏิบัติงาน ในร้านอาหารจังหวัดพะเยา จำนวน 3 รุ่น (อำเภอเมือง 2 รุ่น และอำเภอเชียงคำ 1 รุ่น) ซึ่งทั้งสามรุ่นหลังเป็นการยกระดับแรงงานในสถานประกอบกิจการร้านอาหารให้ได้มาตรฐาน มีผู้ร่วมโครงการทั้งสิ้น 138 คน ทั้งนี้ ผู้ผ่านการฝึกยกระดับฝีมือจะได้รับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ต่อทันทีที่ฝึกอบรมเสร็จสิ้น

 

 

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา กล่าวว่า ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้ คือ ผู้ประกอบอาหารไทยในจังหวัดพะเยา ทั้งที่เป็นแรงงานในสถานประกอบกิจการร้านอาหาร และแรงงานใหม่ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาจะมีมาตรฐานฝีมือ ร้านอาหารที่มีป้ายเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จะเป็นที่น่าเชื่อถือ และไว้วางใจของประชาชนชาวจังหวัดพะเยา และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยา นอกจากนี้ ผู้ประกอบอาหารไทยยังสามารถนำหลักความปลอดภัย ความสะอาด หลักสุขอนามัย และเทคนิคต่างๆ ในการประกอบอาหาร มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาหารพิ้นเมือง ตามแต่ละชาติพันธุ์ได้อีกด้วย ถ้ามีผู้เข้าร่วมโครงการอีกเป็นชุดที่ 2 หรือ 3 ต่อไปอีก ย่อมสามารถยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบอาหารไทย และร้านอาหารในจังหวัดพะเยาให้สูงขึ้น มุ่งสู่การเป็น พะเยาเมืองสุขภาพสู่เศรษฐกิจล้านนากรีน ต่อไป

  

 


 

ติดตาม ONB NEWS Fans Pageข่าวน่าสนใจ
กดติดตาม ONB news คุณจะทราบข่าวสารก่อนใคร